Facebook i Aerga

Nowa Ustawa o OZE

NOWA USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I KILKA WAŻNYCH DEFINICJI

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to niezbędny dokument przy budowaniu instalacji fotowoltaicznej czy też farmy wiatrowej. Zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) każde przedsięwzięcie, które wymaga wydania z gminy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia powinno mieć załącznik w postaci Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub też raport oddziaływania na środowisko. Po złożeniu wniosku do gminy wraz z Kartą informacyjną Przedsięwzięcia Regionalna dyrekcja Ochrony  Środowiska wydaję decyzje w sprawie przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. W przypadku farm wiatrowych raport oddziaływania na środowisko to obszerny materiał, który zawiera wszelkie informacje dotyczące wpływu instalacji na faunę i florę. Zwykła praktyką przyjętą przez RDOŚ jest nałożenie na inwestora decyzji o przeprowadzeniu badań rocznych tak aby badanie obejmowało cały roczny okres dotyczący migracji czy też okresów lęgowych ptaków czy też nietoperzy.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia musi zawierać poszczególne punkty:

  1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
  2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
  3. Rodzaj technologii.
  4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
  5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.
  6. Rozwiązania chroniące środowisko.
  7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
  8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
  9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Działy Aerga Wiatr i Aerga Słońce przygotowują dla Państwa Karty Informacyjne Przedsięwzięcia zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. 

Przykład niewypełnionego wniosku można znaleźć tutaj: wniosek_os_Aerga.pdf

 

Współpraca

Nawiążemy współpracę z instalatorami systemów fotowoltaicznych

Kupimy Projekty Farm Fotowoltaicznych

Nasze Ceny

W cenniku znajdziesz pełną ofertę cenową na nasze usługi

Pobierz Cennik

SMA

SMA Partner
Product Tour

Nasze Rozwiązania

                                      

 

AERGA SP. Z O.O. Mieruniszki 44, 16 - 424 Filipów | KRS 0000432044 | REGON 200721130 | NIP 844-235-08-30

 MAIL TO AERGA

Aerga Wiatr

Aerga Wiatr to dział firmy, który zajmuje się projektowaniem farm wiatrowych.

Aerga School

Aerga School to dział firmy, który zajmuje się szkoleniami w dziedzinie OZE

Aerga Słońce

Aerga Słońce to dział firmy, który zajmuje się projektowaniem elektrownii fotowoltaicznych.